A MAGYAR EMDR EGYESÜLET ETIKAI KÓDEXE

1) BEVEZETÉS

EMDR terapeuta címmel – amely azonos az EMDR világszervezet (EMDR International Association) által használt EMDR practitioner címmel – kizárólag azok a pszichológusok, illetve pszichiáter (gyermek és ifjúságpszichiáter) szakorvosok, valamint pszichoterapeuták rendelkezhetnek, akik a Magyar EMDR Egyesület által meghatározott képzési és egyéb feltételeknek megfelelnek.
Az EMDR olyan pszichoterápiás kezelési módszer, melyet a különböző terápiás irányzatokkal dolgozó szakemberek vagy önmagában, vagy más terápiás eljárásokkal kombinálva alkalmazhatnak.
Az Etikai Kódexet a Magyar EMDR Egyesület Közgyűlése hagyja jóvá és csak Közgyűlési határozattal változtatható meg.
Senki nem lehet tagja a Magyar EMDR Egyesületnek, aki nem írja alá a jelen Etikai Kódexet, még akkor sem, ha eleget tesz a módszerspecifikus képzési feltételeknek.
Kizárólag a Magyar EMDR Egyesület rendes tagságát alkotó személyek jogosultak arra, hogy az EMDR terapeuta címet használják, illetve arra, hogy az Egyesület honlapján EMDR terapeutaként vagy EMDR terapeuta jelöltként szerepeljenek.
A Magyar EMDR Egyesület valamennyi tagja tudomásul veszi, hogy az etikai szabályok megszegése eljárást von maga után.

2) SZABÁLYOK

A Magyar EMDR Egyesület alábbiakban kifejtett etikai szabályai összhangban állnak a pszichológusok, pszichoterapeuták és orvosok etikai kódexeivel, illetve egyes pontokban kiegészíthetik azokat, figyelembe véve más nemzetközi EMDR egyesületek etikai
szabályzatait.
A Magyar EMDR Egyesület Etikai Kódexe összhangban áll továbbá az általános etikai alapelvekkel, valamint az egyetemes emberi jogokkal.
Az EMDR módszer specifikus jellegéből következően a gyakorló terapeuták néhány olyan kötelezettséggel is rendelkeznek, melyeket külön hangsúlyoznunk kell.

A) Általános szabályok

a) Az EMDR terapeuta nem kelti rossz hírét az EMDR módszernek, nem kínálja fel szolgálatait közönségszórakoztatás céljából és távol tartja magát azoktól a 2 gyakorlatoktól, melyek törvénybe ütköznek, nem tudományosak, mitikus, ideológiai vagy okkult jelleggel rendelkeznek, illetve az EMDR tudományos tekintélyét csorbítják.
b) Az EMDR terapeuta kombinálhatja az EMDR módszerét bármely más olyan (pszichoterápiás és/vagy orvosi) kezelési eljárással, amelyre vonatkozóan megfelelő kompetenciával és elismert jogosítvánnyal rendelkezik.
c) Az EMDR terapeuta bármely választott politikai párthoz vagy szervezethez, illetve szakszervezethez csatlakozhat, amennyiben a csatlakozás szakmai vagy törvényes kötelezettségeinek nem mond ellent.

B) Magyar EMDR Egyesületre vonatkozó szabályok

a) A Magyar EMDR Egyesület az EMDR módszerspecifikus képzést végző személyeknél nem csupán a képzettséget, hanem az EMDR kezelés végzésére való alkalmasságot is figyelembe veszi az EMDR terapeuta cím elbírálásánál.
b) A Magyar EMDR Egyesületbe való felvétel az Etikai Kódexben leírtaknak megfelelően zajlik.
c) A Magyar EMDR Egyesület etikai irányelvei azokra nézve is kötelező érvényűek, akik a Magyar EMDR Egyesületben adminisztratív feladatokat látnak el.
d) Az EMDR Egyesület tagjai betartják, hogy az egymásra vonatkozó kritika csupán gondolkodásbeli különbségekre vonatkozhat és semmilyen esetben sem lehet az illető személyét támadó, sértő vagy bántó.

C) Az EMDR terápia módszerére vonatkozó etikai szabályok

A kliensek érdekeinek védelme
a) Az EMDR terapeuta az EMDR módszert kizárólag a kliens érdekeit szem előtt tartva alkalmazza, minimálisra csökkentve a lehetséges ártalmakat és maximalizálva az előnyöket.
b) Az EMDR terapeuta a körülményeket és egyedi eseteket figyelembe véve az EMDR módszert úgy alkalmazza, hogy az eredményességet, hatékonyságot, valamint kliensének érdekeit tekinti elsődlegesnek, ennek megfelelően kompetenciájának és tapasztalatának függvényében más módszerekkel is kiegészítheti az EMDR módszert.
c) Az EMDR terapeuta köteles a hozzá fordulókat felvilágosítani az általa ismert lehetséges kezelési alternatívákról, és szükség esetén arra ösztönözni őket, hogy ezeket vegyék igénybe.

A terapeuta-kliens kapcsolat
d) Az EMDR terapeuta a kliens kiszolgáltatottságával nem él vissza, sem élvezetből, sem önérdekből, sem anyagi előny megszerzése céljából.
e) Az EMDR terapeuta sem a kezelés alatt, sem azt követően nem tarthat fenn szexuális viszonyt kliensével, valamint kerüli az erőszakos, agresszív fellépést.
f) A terapeuta részéről semmiféle visszaélés nem fogadható el, még a kliens aktív együttműködésével sem.

Szerződés
g) A terapeutának kliensét tájékoztatnia kell saját szakmai képzettségéről és kompetenciáiról, valamint az általa használt módszerekről, azok hatásairól, kockázatairól, előnyeiről és korlátairól.
h) Az EMDR terapeuta a kezelés megkezdése előtt tájékoztatja a klienst a kezelés kereteiről, várható időtartamáról, befejezéséről. A terapeuta és a kliens megállapodást kötnek az egyes ülések időpontjára, időtartamára és gyakoriságára, az ülések lemondásának feltételeire, valamint a kezelés összegére és a fizetési feltételekre vonatkozóan.

Kezelés
i) Az EMDR terapeuták nem különböztetnek meg és nem utasítanak vissza kezelésre jelentkező személyt, életkor, nem, szexuális orientáció, faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, világnézeti vagy politikai hovatartozás alapján.
j) Az EMDR terapeuta azonban elutasíthatja a kezelést saját személyes összeférhetetlenségének vagy szakmai kompetenciahatárainak ismeretében, melyet ilyen esetekben kliensével is köteles tudatni.
k) Az EMDR terapeutának számolnia kell a kliens pszichés dekompenzálódásának lehetőségével, így a kezelés megkezdése előtt fel kell mérnie, és szükség esetén meg kell erősítenie a kliens stabilitását, teherbírását, énerejét. A klienst fel kell világosítani a tünetek -általában átmeneti jellegű- romlásának lehetőségéről az EMDR kezelés során.
l) Az EMDR terapeutának nem csak megfelelő képzettséggel, hanem érzelmi stabilitással is rendelkeznie kell ahhoz, hogy kliense a terápiás helyzetben esetlegesen megjelenő erőteljes érzelmi reakcióit kezelni tudja. Minden olyan esetben, amikor a terapeuta úgy látja, hogy saját testi vagy lelki egészségével kapcsolatos olyan nehézsége van, amely a fentiek teljesülését megnehezíti, kollégáihoz fordul személyes szupervízió, vagy konzultáció céljából. Az EMDR terapeuta akkor is konzultációt, illetve szupervíziót vesz igénybe, amennyiben olyan esettel találkozik, mely fokozott szakmai kihívást vagy megterhelést jelent számára.

Titoktartás
m) Az EMDR terapeutát titoktartás kötelezi, és biztosítania kell kliensének a teljes anonimitást, melytől csak törvény által előírt esetben térhet el. Magától értetődő, hogy ezek a szabályok vonatkoznak valamennyi EMDR szupervízorra is.
n) Feljegyzések, illetve esetleírások készítése során, szigorúan tiszteletben kell tartani az anonimitás szabályait (nem közölheti a kliens személyes adatait, valamint törekednie kell arra, hogy a kliens beazonosíthatatlan legyen).
o) Videofelvétel, film-, vagy egyéb felvétel készítése kizárólag a kliens előzetes írásos beleegyezésével történhet.

Kutatás, publikáció
p) Amennyiben az EMDR terapeuta kutatást végez, a kutatással kapcsolatos etikai szabályokat, valamint a titoktartásra vonatkozó szabályokat is be kell tartania. A tudományos érdekek semmilyen esetben sem élvezhetnek elsőbbséget a kliens érdekeivel szemben.

Szakmai képzettség, kompetencia
q) Az EMDR terapeuta sem közvetve, sem közvetlenül nem tüntetheti fel magát olyan címek és képzettségek birtokosaként, melyekkel nem rendelkezik, továbbá felismeri és betartja kompetenciája és az általa alkalmazott eljárások határait.
r) Az EMDR terapeuta tudomásul veszi, hogy a Magyar EMDR Egyesület által kiadott, az EMDR terápia gyakorlására vonatkozó engedély 5 év időtartamra szól. Az engedély megújítható, amennyiben a terapeuta a folyamatos továbbképzés előírt feltételeinek eleget tesz.
s) Az EMDR terapeuta a folyamatos továbbképzés keretén belül egyéni szupervíziókon, szupervíziós és intervíziós csoportokon, előadásokon, műhelyeken, tanfolyamokon és kongresszusokon vesz részt, melyek során szakmai tapasztalatait megosztja kollégáival.

3) AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ÉS FELADATAI

Az etikai szabályok betartása céljából a Magyar EMDR Egyesület három aktív tagját jelöli ki a Magyar EMDR Egyesület Etikai Bizottságának munkájában történő részvételre 4 év időtartamra. Az Etikai Bizottság állást foglal az EMDR Egyesület működése során felmerült eljárási és etikai kérdésekben.
A Magyar EMDR Egyesület valamennyi tagja köteles azonnal tájékoztatni az Egyesületet, amennyiben egy EMDR terapeuta mulasztásairól, illetve ennek hátrányos következményeiről tudomást szerez, különösen akkor, ha ezek a mulasztások súlyosak
vagy kártékonyak. Ilyen esetekben a Magyar EMDR Egyesület összehívja az Etikai Bizottságot.
Az Etikai Bizottság feladata, hogy felvegye a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik nem a tudományos és/vagy etikai standardoknak megfelelően alkalmazzák az EMDR módszert, valamint felszólítsa őket e gyakorlat megszüntetésére, továbbá, hogy esetleges lépéseket tegyen egy bírósági eljárás lefolytatására és kártérítés követelésére.

4) AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Az Etikai Bizottság legfontosabb szerepe az etikai vizsgálatok lefolytatása, a tanácsadás, valamint az etikai vétségek megelőzése.

A) Általános eljárás

A Magyar EMDR Egyesület minden belső (a Magyar EMDR Egyesület tagjai felől érkező) vagy külső (a Magyar EMDR Egyesület szervezetén kívüli) panasz esetén a Magyar EMDR Egyesület Etikai Bizottságához fordul. Az Etikai Bizottság mind a panasztevő fél, mind a bepanaszolt személy rendelkezésére áll, hogy vizsgálatot folytasson egy lehetséges vétség fennállásának és súlyosságának megállapítása céljából.

Az Etikai Bizottság határozatai és tevékenységei:
a) Az etikai vétség alóli felmentés, panasz elutasítása
Amennyiben egy megvádolt EMDR terapeuta esetében az etikai vétség vádja megalapozatlannak bizonyul, az Etikai Bizottság az érdekképviselet, a támogatás és az aktív rehabilitáció feladatait látja el.
b) Az etikai vétség szankcionálása
Amennyiben az etikai vizsgálat során igazolhatóvá válik az etikai vétség, az Etikai Bizottság felszólítja a bepanaszolt személyt a vétség jóvátételére és az okozott károk helyreállítására, illetve szupervízió igénybevételére. Az Etikai Bizottság a bepanaszolt felet figyelmeztetésben, megrovásában részesítheti, javaslatot tehet a Magyar EMDR Egyesület döntéshozó szerve részére a tag kizárására, illetve javaslatot tehet a Magyar EMDR Egyesület döntéshozó szerve részére az Egyesület által kiadott EMDR terapeuta cím végeleges visszavonására. Amennyiben az EMDR terapeuta egy másik ország egyesületénél szerezte meg az EMDR terapeuta címet, Magyar EMDR Egyesület a szóban forgó egyesület tudomására juttatja az etikai vétségre vonatkozó panaszt és az általa meghozott döntést.

B) Különleges esetek

Amennyiben az Etikai Bizottság egyik tagja ellen érkezik panasz, a tag bizottsági tisztségét automatikausan felfüggesztettnek kell tekinteni a vizsgálat lefolytatásának idejére, de legfeljebb három hónap időtartama, annak érdekében, hogy az Egyesület által létrehozott Bizottság (a Magyar EMDR Egyesület által meghatározott számú, vagyis minimum három személyből álló Bizottság) elfogulatlanul ítélhesse meg a helyzetet, és hozhasson döntést. Helyére az Egyesület Elnöksége a felfüggesztés időtartamára póttagot jelöl ki.

C) Az etikai vizsgálat lefolytatása

Az etikai bizottság az etikai vétségről szóló információ beérkezésétől vagy tudomásszerzéstől számított legkésőbb 15 napon belül meg kell, hogy kezdje a vizsgálatot. Az Etikai bizottság az etikai vétséggel kapcsolatban meghallgatást folytat, melyen köteles meghallgatni az eljárás alá vont személyt.
A vélelmezett etikai vétség esetén az EMDR Egyesület bármely rendes vagy pártoló tagja kezdeményezhet eljárást.
Etikai vétségre irányuló panasz esetén az etikai bizottság elnöke dönt arról, hogy az etikai bizottság elé terjeszti-e az ügyet. Az etikai bizottság elnökének kezdeményezésére az etikai bizottság titkos szavazással dönt arról, hogy a felmerült etikai kérdéseket az etikai bizottsága kivizsgálja-e és állásfoglalását az EMDR Egyesület közgyűlése elé terjessze.
Az etikai bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az üggyel kapcsolatos minden ügyiratot a bizottság tagjai az ülés előtt 10 nappal megkapnak.
Az ülésen az eljárás alá vont személy véleményét szóban vagy írásban kifejtheti. A bizottság meghallgathatja mindazokat, akik véleménye szerint az üggyel kapcsolatban érdemi felvilágosítást adhatnak.
Az Etikai Bizottság
a. az eljárást megszünteti, ha vétség hiányát állapítja meg,
b. a vétséget megállapítja, és szankció kiszabását javasolja, ennek körében:
• a bepanaszolt felet szóbali vagy írásbeli figyelmeztetésben, megrovásában részesítheti,
• javaslatot tehet a Magyar EMDR Egyesület döntéshozó szerve részére a tag visszahívására az Egyesületnél betöltött funkciójából,
• javaslatot tehet a Magyar EMDR Egyesület döntéshozó szerve részére a tag kizárására,
• illetve véglegesen visszavonhatja az Egyesület által kiadott EMDR terapeuta címet

Az etikai bizottság tagjának visszahívására vagy az EMDR terapeuta cím visszavonására csak ismételt, vagy súlyos etikai vétség esetén lehet javaslatot tenni a bizottságnak. Az etikai bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. Az etikai bizottság zárt tanácskozáson hozza meg állásfoglalását a jelenlévő tagok szótöbbségével. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az etikai üggyel kapcsolatosan hozott bizottsági állásfoglalást és a szankcióra vonatkozó javaslatot, indoklással együtt, az etikai bizottság elnöke írásban terjeszti az egyesület elnöke felé, aki az ügyet az Egyesület soron következő közgyűlésén napirendre tűzi.
Az Egyesület közgyűlésén az üggyel foglalkozó napirend alatt az érintettek nem lehetnek jelen, nem szavazhatnak. A közgyűlés lehetséges döntései: az eljárás megszüntetése, a jogorvoslati lehetőség biztosítása, a vétség megállapítása és szankció kiszabása.
Az etikai bizottság határozatát indokolni köteles, és azt az egyesületen belül, indokolt esetben, szélesebb körben is nyilvánosságra hozza. Az etikai bizottság határozatát az etikai bizottság elnöke írásban közli a panaszolttal. Az etikai ügyben hozott határozat esetében a szélesebb nyilvánosságról az etikai bizottság külön határozatban dönt.